fbpx

Regulamin konkursu „#11urodzinyZNS”

data publikacji: 3.11.2017 r. (edytowany: 8.11.2017 r.)
Organizatorem konkursu „#11urodzinyZNS” jest Pressto Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-383), ul. Obozowa 50B/40, wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000608966; REGON: 364015264; NIP: 676 250 40 73, kapitał zakładowy 5 000 zł.

§ 1
Uczestnicy konkursu

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
  1. członkiem najbliższej rodziny organizatora,
  2. pracownikiem organizatora,
  3. związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
 3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  1. wstępnych,
  2. zstępnych,
  3. rodzeństwo,
  4. małżonka,
  5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.11.2017 r. o godz. 00.01 i trwa do dnia 14.11.2017 r. do godz. 23.59.

§ 3 Zadanie konkursowe

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
  1. przygotować pracę konkursową na następujący temat: „Dlaczego chcę zostać korektorką?”,
  2. zgłosić pracę konkursową do konkursu poprzez opublikowanie jej w komentarzu pod artykułem na blogu Zapanuj nad słowami dostępnym pod adresem: https://bookowska.pl/konkurs-wygraj-kurs-zostan-korektorka/ lub na wybranej platformie społecznościowej spośród następujących: Facebook, Instagram, YouTube, oznaczając ją hashtagiem „#11urodzinyZNS”.
 2. Praca konkursowa może przybrać dowolną formę, a w szczególności formę tekstu, zdjęcia, filmu, piosenki, grafiki.
 3. W przypadku publikacji pracy konkursowej na platformie społecznościowej opatrzenie go hashtagiem#11urodziny ZNS jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie. Prace nieoznaczona tym hashtagiem nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.
 5. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie. W razie opublikowania takiej pracy w komentarzu pod artykułem na blogu Zapanuj nad słowami organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.

§ 4 Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności na blogu Zapanuj nad słowami (https://bookowska.pl/blog) oraz w kanałach społecznościowych Zapanuj nad słowami.
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5 Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 5 (słownie: pięć), w jego ocenie najbardziej kreatywnych prac konkursowych.
 2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
 3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 15 listopada 2017 r. na blogu Zapanuj nad słowami (https://bookowska.pl/).

§ 6 Nagrody

Organizator przewidział nagrody o łącznej wartości 1100 zł.

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca – kurs online Zostań korektorką (plus 4 godziny konsultacji; ważne przez 60 dni kalendarzowych),
 2. Za zajęcie drugiego miejsca – kurs online Zostań korektorką (bez konsultacji),
 3. Za zajęcie trzeciego miejsca – Wielki słownik ortograficzny PWN (najnowsze wydanie),
 4. Nagrody pocieszenia w postaci słowników interpunkcyjnych i pisowni łącznej (wydane przez PWN).
 5. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://bookowska.pl/regulamin-konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres patrycja@bookowska.pl, w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Zmiana w regulaminie z 8.11.2017 r.

§ 1 pkt 1 Dotychczasowe brzmienie: „Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nowe brzmienie: „Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej”.