fbpx

Jakie błędy poprawia korektor?

Jakie błędy poprawia korektor? Lista jest bardzo długa. Nie jest łatwo podczas jednego czytania wyłapać wszystkie usterki językowe. Poznaj typy błędów i zobacz, z czym musi zmierzyć się korektor podczas poprawiania tekstu.

Jakie błędy poprawia korektor

Błędy językowe – zobacz, co poprawia korektor

Przede wszystkim by dobrze poprawić tekst, trzeba mieć świadomość, jakie błędy mogą się w nim pojawić. Musimy wiedzieć, czego się możemy spodziewać. Ile znasz rodzajów błędów językowych? Spróbuj je wymienić.

Co to w ogóle jest błąd językowy?

Błędy językowe to nieświadome odstępstwa od obowiązującej w danym momencie normy językowej.

Tak mówi definicja. Nie będę jej tutaj szczegółowo analizować, to temat na inny wpis. Chcę Ci pokazać konkretne rodzaje błędów. Stworzyłam więc listę wraz z przykładami (i poprawnymi formami). Mam nadzieję, że będzie przydatna.

Zacznijmy od krótkiego podziału błędów:

 • błędy wewnątrzjęzykowe
  • gramatyczne (fleksyjne, składniowe)
  • leksykalne (słownikowe, frazeologiczne, słowotwórcze)
  • stylistyczne
  • błędy systemowe
  • błędy użycia
 • błędy zewnątrzjęzykowe – zapisu
  • ortograficzne
  • interpunkcyjne.

Osobną kategorię stanowią błędy kompozycji – nimi zajmuje się wyłącznie redaktor.

W złożonym tekście pojawiają się błędy typograficzne i edytorskie – ich wyeliminowanie należy do obowiązków korektora.

Błędy zapisu – ortograficzne

Błędy ortograficzne polegają na nieprawidłowym zapisie liter i połączeń literowych. Może to być:

 • używanie niewłaściwych liter i połączeń literowych w zapisie: *ogurek*rzyczyć, *druch*skoniczyć (poprawnie: ogórekżyczyćdruhskończyć);
 • niewłaściwa pisownia łączna lub rozdzielna; także niewłaściwe użycie łącznika: *świeżomalowany, *codzień, *po środku, *jasno żółty, *lekarz-dentysta (poprawnie: świeżo malowanyco dzieńpośrodkujasnożółtylekarz dentysta);
 • niewłaściwe używanie wielkich i małych liter na początku wyrazów: *maria nowak, *w ostatnią Sobotę, *Sok z Czarnych Porzeczek (poprawnie: Maria Nowakw ostatnią sobotęsok z czarnych porzeczek).

Błędy zapisu – interpunkcyjne

Błędy interpunkcyjne dotyczą nieprawidłowości w wyznaczaniu granic wypowiedzeń.  Zasadniczo polegają na pominięciu znaku, jego nadużyciu lub użyciu błędnego znaku interpunkcyjnego:

 • brak właściwego znaku interpunkcyjnego*Bardzo mnie zmartwiło to co ujrzałam (poprawnie: Bardzo mnie zmartwiło to, co ujrzałam);
 • zbędne użycie znaku interpunkcyjnego*Zobaczył kolorowe, liście lecące z drzew (poprawnie: Zobaczył kolorowe liście lecące z drzew);
 • użycie niewłaściwego znaku interpunkcyjnego*Zapytał, ile to kosztuje? (poprawnie: Zapytał, ile to kosztuje).

Błędy systemowe – gramatyczne

Do błędów gramatycznych zaliczamy:

Błędy fleksyjne – polegają na:

 • wyborze niewłaściwej postaci wyrazu*widnokręg (poprawnie: widnokrąg), *wziąść (poprawnie: wziąć);
 • wyborze niewłaściwego wzorca odmiany*tego zgorzela (poprawnie: tej zgorzeli), *bardziej wysoki (poprawnie: wyższy);
 • wyborze niewłaściwej postaci tematu fleksyjnego*przyjacielom (poprawnie: przyjaciołom), *kopła (poprawnie: kopnęła);
 • wyborze niewłaściwej końcówki fleksyjnej*diabłowi (poprawnie: diabłu), *umią (poprawnie: umieją);
 • nieodmienianiu wyrazu, który ma swój wzorzec deklinacyjny*z Aleksandrem Fredro (poprawnie: z Aleksandrem Fredrą); *Jadę do Manchester (poprawnie: Jadę do Manchesteru);
 • odmianie wyrazu, któremu nie można przypisać wzorca odmiany*wypić kubek kakaa (poprawnie: wypić kubek kakao), *dwa różne loga (poprawnie: dwa różne logo).

Błędy składniowe – polegają na niewłaściwym łączeniu form wyrazowych w jednostki tekstu.
Mogą to być:

 • błędy w zakresie związku zgody*Do pokoju wszedł Adam i Grzegorz (poprawnie: Do pokoju weszli Adam i Grzegorz), *Przyszło czterdzieści trzy osoby (poprawnie: Przyszły czterdzieści trzy osoby);
 • błędy w zakresie związku rządu*rozróżniać prawdę od fałszu (poprawnie: rozróżniać prawdę i fałsz), *brać się za malowanie pokoju (poprawnie: brać się do malowania pokoju);
 • błędy w używaniu przyimków*przed i po obiedzie (poprawnie: przed obiadem i po obiedzie), *warunki dla rozwoju eksportu (poprawnie: warunki do rozwoju eksportu lub warunki rozwoju eksportu);
 • błędy w zakresie używania wyrażeń przyimkowych*brak postępu w temacie kopalń (poprawnie: brak postępu w sprawie kopalń), *pytania odnośnie reformy służby zdrowia (poprawnie: pytania dotyczące reformy służby zdrowia lub odnośnie do reformy służby zdrowia);
 • niepoprawne skróty składniowe*Organizuje i kieruje ruchem oporu na tych terenach (poprawnie: Organizuje ruch oporu na tych terenach i kieruje nim);
 • niepoprawne konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania*Zdając egzamin, został przyjęty na studia (poprawnie: Zdawszy egzamin, został przyjęty na studia);
 • konstrukcje niepoprawne pod względem szyku*To w minionych latach nie zdarzało się (poprawnie: To w minionych latach się nie zdarzało);
 • zbędne zapożyczenia składniowe*Założenia te wydają się być sensowne (poprawnie: Założenia te wydają się sensowne), * Wydarzyło się to nie wczoraj, a przed tygodniem (poprawnie: Wydarzyło się to nie wczoraj, ale przed tygodniem).

Błędy systemowe – leksykalne

Do błędów leksykalnych zaliczamy:

Błędy słownikowe (wyrazowe):

 • używanie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu*wnioskować „zgłaszać wniosek” (właściwe znaczenie: „wysnuwać wniosek”, „wyciągać wniosek”);
 • mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo lub morfologicznie i ich niepoprawne wymienne używanieformować i formułowaćefektowny i efektywny;
 • posługiwanie się pleonazmami*okres czasu*poprawiać na lepsze, *cofać się do tyłu;
 • naruszanie łączliwości wyrazu:*odnieść porażkę (poprawnie: ponieść porażkę), *wyrządzać straty (poprawnie: powodować straty);
 • nadużywanie wyrazów modnychasortymentopcjapakietkreowaćposiadaćadekwatnyedycja.

Błędy frazeologiczne:

 • zmiana formy frazeologizmów wskutek wymiany, redukcji lub uzupełnienia składu związku*ciężki orzech do zgryzienia (poprawnie: twardy orzech do zgryzienia), *dolać oliwy (poprawnie: dolać oliwy do ognia);
 • zmiana formy frazeologizmu wskutek zmiany postaci gramatycznej jednego ze składników*szukać przy świecy (poprawnie: szukać ze świecą), *plują sobie w brody (poprawnie: plują sobie w brodę);
 • zmiana znaczenia frazeologizmułowić ryby w mętnej wodzie „tłumaczyć się niejasno, nieprzekonująco” (poprawnie: czerpać zyski z nieuczciwych, podejrzanych interesów);
 • użycie frazeologizmu w niewłaściwym kontekście, powodującym odżycie znaczenia dosłownegoMiałem dziś twardy orzech do zgryzienia, musiałem użyć dziadka do orzechów;
 • budowanie formacji niezgodnie z polskimi modelami słowotwórczymi*specgrupa (poprawnie: grupa specjalna), *biznes plan (poprawnie: biznesplan);
 • zastosowanie niewłaściwego formantu*głupość (poprawnie: głupota), *babciowy (poprawnie: babciny);
 • wybór niewłaściwej podstawy słowotwórczej*eurosejm (poprawnie: europarlament; sejm jest nazwą w zasadzie tylko parlamentu polskiego).

Praca dla pasjonatów poprawności językowej!

Chcesz się dowiedzieć, jak zdobyć nowy zawód i pracować zdalnie?
Zapisz się na kurs Zostań korektorką.
To jedyny na rynku certyfikowany kurs online kompleksowo przygotowujący do pracy w zawodzie korektora.

W ciągu czterech miesięcy możesz opanować podstawy zawodu, który otworzy przed Tobą wiele nowych możliwości. Dołącz już dziś i zacznij zarabiać na czytaniu!

Błędy stylistyczne

Niewłaściwy dobór środków językowych w określonej wypowiedzi, niedostosowanie ich do charakteru i funkcji tej wypowiedzi:

 • używanie elementów oficjalnych w wypowiedziach potocznychDokonałem zakupu maszynki do goleniaSkonsumowałeś na obiad całą kartoflankę; 
 • używanie elementów potocznych w wypowiedzi o charakterze publicznymNastępnie zaobserwowałem, że człowiek ten wykopyrtnął się po wzięciu zakrętuW wyniku obserwacji ustalono, że facet przemieszkiwał w wymienionym obiekcie;
 • mieszanie elementów z kilku różnych stylów w jednej wypowiedziMaszyna jechała zygzakiem, co wzbudziło poważne podejrzenia. Domniemywano, że albo ma uszkodzone zawieszenie, albo woźnica jest nawalony. Był. Dał w rurę i próbował uciekać, przy okazji najeżdżając na funkcjonariuszy. Zdołali uskoczyć. Tak się wkurzyli, że ruszyli do pościgu, wydobywając pistolety; 
 • stylizacja językowa niemająca uzasadnienia w treści i charakterze stylowym wypowiedziOnegdaj nasi zawodnicy odbyli tylko jeden trening; 
 • naruszanie zasad jasności, prostoty i zwięzłości stylu zbyt częste powtarzanie tych samych wyrazów, zamiast stosowania synonimów.

Błędy edytorskie i typograficzne

 • Błędny zapis parametrów pisma i tekstu:
  • użycie niewłaściwego i niespójnego kroju (rodzaje czcionek), rodzaju (pismo tekstowe, wersaliki, kapitaliki) i stopnia pisma (wielkość czcionki);
  • niewłaściwy układ typograficzny akapitu (niewłaściwe lub niespójne wcięcia akapitowe, niespójne wyrównanie do lewego lub prawego boku, wyśrodkowany lub wyjustowany obustronnie, niewłaściwe odstępy między literami, wyrazami, wierszami);
  • błędne dzielenie i przenoszenie wyrazów lub pozostawianie wyrazów na końcu wiersza;
  • niewłaściwy i niespójny sposób stosowania wyróżnień w tekście – ze względu na grubość(pismo półgrube – pismo cienkie), szerokość (pismo rozstrzelone – pismo zagęszczone), pochylenie (pismo pochyłe – pismo proste) i wielkość (pismo mniejsze);
  • błędne zastosowanie lub brak frakcji dolnych/górnych;
  • błędne zastosowanie lub brak znaków specjalnych (myślnika, łącznika, apostrofu, ukośnika, spacji, asterysku, tyldy, wypunktowań), ideogramów (paragrafu, procentu, promila, stopnia), innych znaków stosowanych w tekstach specjalistycznych (matematyce, fizyce, chemii, ekonomii, finansach, genealogii);
 • Błędny sposób zapisu elementów tekstu:
  • imion i nazwisk, skrótów;
  • dialogu, cytatów, wyliczeń;
  • niewłaściwe konwencje zapisu liczb, wyrażeń liczbowych, wzorów matematycznych, chemicznych, dat, czasu dnia, jednostek miar i skal;
 • Niewłaściwe opracowanie części składowych publikacji:
  • błędna kompozycja części składowych i podziału tekstu publikacji: tytulatura, spis treści, przedmowa, wykaz skrótów, tytuły partii tekstu, paginy, numeracja ilustracji i podpisy, streszczenia, tabele, wykresy i schematy, przypisy, bibliografia, indeksy.

Błędy kompozycji

Błędy kompozycyjne to obszerna kategoria. Polegają na braku odpowiedniej struktury lub logiki i są to:

 • brak struktury kompozycyjnej odpowiedniej do danego typu tekstu (praca naukowa, artykuły, magazyny, biuletyny itp.).
 • brak logicznej spójności treści:
  • strukturalnej (dotyczy warstwy gramatycznej i leksykalnej);
  • semantycznej (dotyczy jedności tematycznej wypowiedzi);
  • pragmatycznej (dotyczy jedności sytuacji komunikacyjnej).
 • błędy logiczne: odwrócenie hierarchii ważności, partykuła o sprzecznych znaczeniach (zdaje się, że na pewno);
 • brak podziału logicznego kompozycji na jednostki treściowo-formalne (tomy, części, rozdziały, tytuły, śródtytuły, akapity itp.);
 • brak zróżnicowania hierarchicznego oznaczanego numerami i tytułami.

Literatura

Słownik poprawnej polszczyzny, red. prof. A. Markowski,  PWN, Warszawa 2011.  
Rażące błędy językowe, prof. A. Markowski, dr hab. I. Burkacka, dr B. Pędzich, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Patrycja Bukowska